วัตถุประสงค์และขอบเขต

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์

      วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ เป็นหนังสือวิชาการของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวารสารราย 4 เดือน  นำเสนอบทความทางวิชาการ เกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ทุกลักษณะ ตั้งแต่การสื่อสารภายในบุคคล และระหว่างบุคคล การสื่อสารสารธารณะ และการสื่อสารมวลชน ไปจนถึงการสื่อสารในระยะไกล ขอบข่ายของบทความครอบคลุมกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ อาทิ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ และการสื่อสารการตลาด

      คณะผู้จัดทำวารสาร ยินดีเผยแพร่บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ นักวิชาการ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเคารพในความเป็นอิสระของแนวความคิดเชิงวิชาการจากผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกันจรรโลงสังคม พัฒนาความก้าวหน้าแห่งวิทยาการและวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ของประเทศไทย

           สำหรับกำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์มีดังนี้

           วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์เป็นวารสารราย 4 เดือน

           ฉบับที่ 1 ออกเผยแพร่ประจำเดือน  มกราคม – เมษายน

           ฉบับที่ 2 ออกเผยแพร่ประจำเดือน  พฤษภาคม – สิงหาคม

           ฉบับที่ 3 ออกเผยแพร่ประจำเดือน  กันยายน – ธันวาคม