กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา
ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
อนุสรณ์ ศรีแก้ว
 
บรรณาธิการบริหาร
อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
 
บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
 
คณะบรรณาธิการ
รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม),
รศ.อวยพร พานิช (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์),
รศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช),
รศ.ปัทมวดี จารุวร (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),
รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ลอยสมุทร (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต),
ผศ.ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
 
บรรณาธิการศิลปกรรม
พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
 
คณะบริหารจัดการ
รพีวรรณ กลยนี,
มัติกร บุญคง,
พัทยา สว่างวงศ์,
กาญจนา อุตสาห์การ,
หทัยรัตน์ พงษ์ศิริ
 
เจ้าของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ 4671 โทรสาร ต่อ 4676 http://jca.rsu.ac.th