บทความ

ชื่อบทความ : กลวิธีการเล่าเรื่อง และการใช้ภาษาภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ที่กำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ณัฐปคัลภ์ อัครภูริณาคินทร์
คำสำคัญ : ภาพยนตร์, การเล่าเรื่อง, ภาษาภาพยนตร์ , Film, Narrative, Film Language
จำนวนดาวน์โหลด : 3
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article