บทความ

ชื่อบทความ : อิทธิพลการรับรู้คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่า และความภักดีในการใช้บริการซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์สายการบินไทย ของผู้บริโภคในประเทศไทย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จูลี่ เมย์ มิ่งเจริญ , สมชาย เล็กเจริญ
คำสำคัญ : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, คุณภาพการบริการออิเล็กทรอนิกส์, การรับรู้คุณค่า, ความภักดี , โมเดลสมการโครงสร้าง
จำนวนดาวน์โหลด : 2
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article