บทความ

ชื่อบทความ : การพัฒนาภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในสังคมพหุวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ , ภัททิรา กลิ่นเลขา , ปิติพงศ์ เกิดทิพย์
คำสำคัญ : ภาพยนตร์ , การท่องเที่ยว , Film , Tourism
จำนวนดาวน์โหลด : 2
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article