บทความ

ชื่อบทความ : บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของนักประชาสัมพันธ์ ในการส่งเสริมการแสดงความผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุนิสา ประวิชัย
คำสำคัญ : บทบาทที่คาดหวัง บทบาทที่เป็นจริง นักประชาสัมพันธ์ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ซี เอสอาร์) องค์กรธุรกิจในประเทศไทย Expected Roles, Actual Roles, Public Relations Officers, the Corporate Social Responsibility (CSR), Business Organizations in Thailand
จำนวนดาวน์โหลด : 3
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article