บทความ

ชื่อบทความ : รูปแบบและวิธีการสื่อความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด ผ่านโปสเตอร์ภาพยนตร์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กฤษณีกร เจริญกุศล
คำสำคัญ : รูปแบบ, วิธีการสื่อความหมาย, การสื่อสารการตลาด, โปสเตอร์ภาพยนตร์ , Form, Interpretation, Marketing communications, Movie posters
จำนวนดาวน์โหลด : 3
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article