บทความ

ชื่อบทความ : พฤติกรรมการใช้และการยอมรับนวัตกรรมสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ดวงทิพย์ เจริญรุกข์
คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้ , การยอมรับ , ผู้สูงอายุ , behavior, acceptance, the elderly
จำนวนดาวน์โหลด : 9
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article