บทความ

ชื่อบทความ : กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสื่อความหมายอัตลักษณ์และสโลแกน ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวโอทอปนวัตวิถี: กรณีศึกษาบ้าน คลองโยง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุชาดา แสงดวงดี , วิเชษฐ์ แสงดวงดี , อภิวัฒน์ บุญเนรมิตร , อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ , ภาสกร ธนานันท์ , ปัญจเวช บุญรอด , ทศพร เทียนศรี
คำสำคัญ : อัตลักษณ์ , ตราสัญลักษณ์ , Identity , logo
จำนวนดาวน์โหลด : 5
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article