บทความ

ชื่อบทความ : การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อสื่อกีฬาฟุตบอล ในยุค ดิจิทัล ของกลุ่ม Baby Boomer เพศชาย ในจังหวัดนนทบุรี
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ภัทรพล พานทอง , ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
คำสำคัญ : การเปิดรับสื่อ, การใช้ประโยชน์, ความพึงพอใจ , media exposure, uses, gratification
จำนวนดาวน์โหลด : 3
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article