บทความ

ชื่อบทความ : การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ และการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ปิยนุช ศรีสวัสดิ์เล็ก , นนทสรวง กลีบผึ้ง
คำสำคัญ : ผู้ปกครอง , พฤติกรรมการใช้สื่อ , การรู้เท่าทันสื่อ , parents , media usage behavior , media literacy
จำนวนดาวน์โหลด : 2
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article