บทความ

ชื่อบทความ : การเล่าเรื่อง ความหมาย และแก่นจินตนาการด้านเพศวิถีชายรักชาย ผ่านวรรณกรรมออนไลน์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กรวิชญ์ ไทยฉาย , ลักษณา คล้ายแก้ว
คำสำคัญ : วรรณกรรมออนไลน์ , เพศวิถีชายรักชาย , การเล่าเรื่อง
จำนวนดาวน์โหลด : 5
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article