บทความ

ชื่อบทความ : ปัจจัยพยากรณ์การกระทำด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทยต่างเจนเนอเรชั่น ในกรุงเทพมหานคร
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กนกวรรณ ชุมพลบัญชร , นันทิยา ดวงภุมเมศ , ธีรพงษ์ บุญรักษา, สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
คำสำคัญ : เจนเนอเรชั่น, ปัจจัยพยากรณ์การกระทำด้านสิ่งแวดล้อม, สื่อ , Generation, Predictive Factors for Environmental Actions, Media
จำนวนดาวน์โหลด : 6
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article