บทความ

ชื่อบทความ : การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดกำแพงเพชร ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อังคณา ดิษฐวงษ์ , วงหทัย ตันชีวะวงศ์
คำสำคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ, พฤติกรรมการท่องเที่ยว, การรับรู้ภาพลักษณ์ , media exposure behavior, tourism behavior, image perception
จำนวนดาวน์โหลด : 3
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article