บทความ

ชื่อบทความ : การสื่อสารตราสินค้านิตยสารแพรวผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ อ้อยบำรุง , นภวรรณ ตันติเวชกุล
คำสำคัญ : การสื่อสารตราสินค้า , นิตยสาร , สื่อสังคมออนไลน์ , Brand Communication , Magazine , Online Social Media
จำนวนดาวน์โหลด : 5
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article