บทความ

ชื่อบทความ : โวหารภาพพจน์เพื่อการสื่อสารธรรมของสวนโมกขพลาราม จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : พระอธิการอานนท์ อตฺถยุตฺโต สมศักดิ์ , กฤษณ์ ทองเลิศ
คำสำคัญ : โวหารภาพพจน์, การสื่อสารธรรม, สวนโมกขพลาราม , Figures of speech, Dharma communication, Suanmokkhaphalaram
จำนวนดาวน์โหลด : 24
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article