บทความ

ชื่อบทความ : นวัตกรรมสินค้าภูมิปัญญาไทยเชิงสร้างสรรค์กับการตลาดเชิง สร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุภารักษ์ จูตระกูล
คำสำคัญ : การตลาด, ยุคดิจิทัล , Marketing, Digital Age
จำนวนดาวน์โหลด : 6
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article