บทความ

ชื่อบทความ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการสร้างและสื่อสารตราสินค้าบุคคลของ ผู้มีอิทธิพลออนไลน์ไทยบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ภัสสร ปราชญากูล , นภวรรณ ตันติเวชกุล
คำสำคัญ : เอกลักษณ์ตราสินค้า, การสื่อสารตราสินค้า, ตราสินค้าบุคคล, ผู้มีอิทธิพลออนไลน์, เฟซบุ๊กแฟนเพจ , Brand Identity, Brand Communication, Personal Brand, Online Influencers, Facebook Fanpage
จำนวนดาวน์โหลด : 10
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article