บทความ

ชื่อบทความ : การวิเคราะห์การเล่าเรื่อง และการใช้ภาษาภาพยนตร์ ของ พิง ลำพระเพลิง
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : รัฐวุฒิ มะลิซ้อน , ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค
คำสำคัญ : ภาพยนตร์, การเล่าเรื่อง, ภาษาภาพยนตร์ , Film, Narrative, Film Language
จำนวนดาวน์โหลด : 36
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article