บทความ

ชื่อบทความ : ตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยระดับมัธยมศึกษา
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นุดี หนูไพโรจน์ , ชวพร ธรรมนิตยกุล
คำสำคัญ : การรู้เท่าทันสื่อ , วัยมัธยมศึกษา , ตัวบ่งชี้ , พลเมืองประชาธิปไตย , การรู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็นพลเมือง , media literacy, secondary school, indicators, democratic citizenship
จำนวนดาวน์โหลด : 9
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article