บทความ

ชื่อบทความ : พฤติกรรมการใช้ ทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในวัยทำงานต่อการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์เพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ชาณคริต จรูญเกียรติคุณ , จักรีรัตน์ แสงวารี
คำสำคัญ : พฤติกรรม, ทัศนคติ , Behavior, attitudes
จำนวนดาวน์โหลด : 14
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article