บทความ

ชื่อบทความ : การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนชาวมุสลิมจากการใช้ แอปพลิเคชัน Muslim pro ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุภาวดี และมัด , ต่อตระกูล อุบลวัตร
คำสำคัญ : การใช้ประโยชน์,ความพึงพอใจ,แอปพลิเคชัน Muslim pro , The uses, gratification, Muslim Pro application
จำนวนดาวน์โหลด : 7
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article