บทความ

ชื่อบทความ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กรณีศึกษาเทศบาลเมืองท่าโขลง
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
คำสำคัญ : เมืองอัจฉริยะ , การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม , Smart city, Participatory Communication
จำนวนดาวน์โหลด : 23
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article