บทความ

ชื่อบทความ : การบริหารจัดการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว , พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ , นพดล อินทร์จันทร์ , กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
คำสำคัญ : ละครเวทีเชิงพาณิชย์, การบริหารจัดการ, ส่วนประสมทางการตลาด , Commercial Theater, Management, Service Marketing Mix
จำนวนดาวน์โหลด : 17
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article