บทความ

ชื่อบทความ : กลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำชุมชนต่อการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการแม่น้ำเลย จังหวัดเลย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
คำสำคัญ : กลยุทธ์การสื่อสาร, สมรรถนะการสื่อสาร, การมีส่วนร่วม, การบริหารจัดการ, ผู้นำชุมชน , Communication Strategies, Communication Competence, Participate, Management, Community Leaders
จำนวนดาวน์โหลด : 35
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article