บทความ

ชื่อบทความ : การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัสปีที่ 2
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ณัฐพงค์ แย้มเจริญ , เมธาพร มูสิกะปาละ , บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์ , ชยพล อินทรวงศ์
คำสำคัญ : การสร้างเครือข่าย , การสื่อสารการตลาด
จำนวนดาวน์โหลด : 107
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article