บทความ

ชื่อบทความ : นวัตกรรมการจัดการสื่อสารภายในองค์การเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค์การชั้นนำของประเทศไทย
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สรัญญ์ เถระวงศ์ , ประทุม ฤกษ์กลาง
คำสำคัญ : นวัตกรรม , การสื่อสารภายในองค์การ , ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ , ผลการปฏิบัติงาน , innovation, internal communication, employee engagement, performance
จำนวนดาวน์โหลด : 150
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article