บทความ

ชื่อบทความ : แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความนิยมพรรคการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุวิทย์ สาสนพิจิตร์ , สุมามาลย์ ปานคำ
คำสำคัญ : ภาพลักษณ์พรรคการเมือง, แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, การบอกต่อปากต่อปาก
จำนวนดาวน์โหลด : 14
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article