บทความ

ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนารายการข่าวสารสาระที่เป็นโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของผู้พิการทางการเห็น
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา,กมลรัฐ อินทรทัศน์,ปิยฉัตร ล้อมชวการ,ตรี บุญเจือ
คำสำคัญ : รายการข่าวสารสาระ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ผู้พิการทางการเห็น
จำนวนดาวน์โหลด : 84
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article