บทความ

ชื่อบทความ : แรงจูงใจ พฤติกรรมการชม และความพึงพอใจต่อรายการของเกาหลี ทางวีดิทัศน์ออนไลน์ Viu (Thailand)
ประเภทบทความ : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ปรารถนา พานนาค,ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
คำสำคัญ : แรงจูงใจ,พฤติกรรมการชม,ความพึงพอใจ,รายการของเกาหลี,วีดิทัศน์ออนไลน์
จำนวนดาวน์โหลด : 111
ดาวน์โหลดบทความ Please Login before download Article