ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
จะย้ายเว็บไซต์สำหรับการติดต่อประสานงานไปที่

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jca

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-997-2222 ต่อ 4780
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้